Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check


Burse Erasmus

  • Erasmus 2014 - 2015
  • Erasmus - Regulament 2012
  • Facultati Partenere 2012

Toata documentatia pentru selectia de primavara Erasmus de studiu se gaseste la

http://media.lit.uaic.ro/?page_id=770

Date importante:

 

Inscrieri pina pe 31 martie

Interviu 1 aprilie

Rezultate 3 aprilie

Intilnire obligatorie post-selectie 4 aprilie

MOBILITĂŢI LLP-ERASMUS DE STUDIU
SEMESTRUL I / SEMESTRUL II 2012 - 2013

 

NUMĂRUL DE MOBILITĂŢI DISPONIBILE: 63

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile LLP-Erasmus de studiu este de 500 de Euro/lună sau valoarea plafonului maximal stabilit de Comisia Europeană pentru țările în care acest plafon este sub 500 de Euro/lună.

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:
studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul LLP-Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul LLP-Erasmus;
studenţii din anii I și II licenţă și anul I master;
doctoranzii din anii I-II, cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:
studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu;
studenţii şi doctoranzii în ani terminali;
doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

SUNT ELIGIBILI pentru această selecţie studenţii care:
sunt integralişti la momentul selecţiei, având media anilor de studii (licenţă, master şi doctorat, după caz) până în prezent: minimum 8;
au un certificat care să ateste cunoaşterea limbii de studiu de la universitatea pentru care optează, cu un punctaj minim egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota
8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). În cazul certificatelor care folosesc Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, nivelul de limbă minim acceptat este B1; obţin minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Documente obligatorii:
(a) Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

(b) Scrisoare de motivație

(1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului) – redactată în  limba română și în limba de studiu;

(c) Extras din foia matricolă (copie); studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studii deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă/ master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);

(d) atestatul de limbă (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului) – NUMAI
pentru studenții de la specializarea JURNALISM;
(e) declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu(va rămâne la dosarul de selecţie al studentului) – formularele pot fi găsite la Biroul pentru Programe Comunitare și pe site-ul Facultății de Litere;
(f) pentru doctoranzi, o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (ex: POSDRU);
Documente suplimentare,pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: (g) o copie legalizată a permisului de şedere;
(h) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
(i) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip) – formularele pot fi găsite la coordonatorul Erasmus/ secretariatul facultăţii/ Biroul pentru Programe Comunitare;
Toate documentele vor fi redactate în limba română, cu excepția scrisorii de motivație, care va fi redactată și în limba de studiu la universitatea gazdă.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

CALENDARUL SELECŢIEI:

 

19/03/2012  –  29/03/2012:  depunerea  dosarelor  de  candidatură  la  Secretariatul
Facultății de Litere;
26/03/2012, orele 10.00, sala P1 -  întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie (numai pentru studenții Facultății de Litere);
02/04/2012, orele 13.00, Aula Magna “Mihai Eminescu”: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
05/04/2012, orele 9.00: interviu în sala G102;
06/04/2012: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
25/04/2012, orele 14.00, sala III 11: întâlnirea informativă cu studenţii selectaţi

 

INSTITUŢIILE PARTENER: lista anexată

 

COORDONATOR ERASMUS: Gabriela DIMA
Email: g.dima@uaic.ro tel: 0745 492578

 

!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului de Programe Comunitare pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

Declaratie pe propria raspundere 2012 , pdf

Declaratie pe propria raspundere 2012 , word